Δίκτυο για την Ψηφιακή Απελευθέρωση

by

copyleft

Μετά από δουλειά κάποιων μηνών ξεκινά τη δημόσια δράση του το Δίκτυο για την Ψηφιακή Απελευθέρωση, μία πολιτική κοινότητα που από εδώ και στο εξής θα μάχεται ως κομμάτι των ευρύτερων κοινωνικών κινημάτων για τα ψηφιακά δικαιώματα και τις ελευθερίες.

Βασικός μας στόχος η παρέμβαση στον δημόσιο διάλογο για την ανατροπή των κυρίαρχων επιλογών για την κοινωνία της πληροφορίας με βάση μια ριζοσπαστική πολιτική ατζέντα, που θα προκύπτει από την πρακτική των κινημάτων και τις ανάγκες της κοινωνίας.

Περισσότερα στο Μανιφέστο μας :

Το παρόν κείμενο αποτελεί κατάθεση θέσεων και αρχών του Δικτύου για την Ψηφιακή Απελευθέρωση, μίας πολιτικής συλλογικότητας που παλεύει για τα ψηφιακά δικαιώματα και τις ελευθερίες. Το κείμενο αυτό είναι το σημείο αφετηρίας και αναφοράς για τη δημόσια δράση μας.

Η υπό συγκρότηση συλλογικότητα έχει ως σκοπούς :

1. Την ανατροπή των επιλογών που θέτουν οι κυρίαρχοι συσχετισμοί εξουσίας για την κοινωνία της πληροφορίας.

2. Την αλλαγή κεντρικών πολιτικών στην κοινωνία της πληροφορίας με βάση μία ριζοσπαστική πολιτική ατζέντα, που θα προκύπτει από την πρακτική των κοινωνικών κινημάτων και τις ανάγκες της κοινωνίας.

3. Τη μαχητική παρέμβαση στο δημόσιο διάλογο σε σχέση με τα ψηφιακά δικαιώματα και τις ελευθερίες πάνω στη βάση της πολιτικής αυτής ατζέντας.

4. Την παραγωγή λόγου και γνώσης, ώστε τα κοινωνικά κινήματα να δίνουν από καλύτερες θέσεις τους αγώνες για την πρόοδο της κοινωνίας της πληροφορίας σε συνθήκες ελευθερίας και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών κρίνουμε πως πρέπει να τεθούν προς συζήτηση στα κοινωνικά κινήματα και στην κοινωνία και προς διεκδίκηση απέναντι στους κυρίαρχους θεσμούς εξουσίας οι ακόλουθες σκέψεις, θέσεις και αρχές :

Νέες Τεχνολογίες και Κοινωνίες – Μια Σχέση [Αλληλεπίδρασης].

Η σχέση ανάμεσα στις τεχνολογίες και τις κοινωνίες είναι μία σχέση [αλληλεπίδρασης]. Από τη μία οι κοινωνίες εξελίσσουν τεχνολογίες ως μέσα για την επίτευξη σκοπών και από την άλλη η χρήση των τεχνολογιών από τους ανθρώπους συντελεί σε κοινωνικές αλλαγές. Εξαιτίας όμως του ότι οι σημερινές κοινωνίες είναι ιεραρχικές και διαστρωματωμένες, τόσο η επιλογή των σκοπών, που υπηρετεί η τεχνολογία, όσο και οι κοινωνικές αλλαγές, που συντελούνται, καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τα εκάστοτε κυριαρχικά στις κοινωνίες συμφέροντα. Συνεπώς, η τεχνολογία ως μέσο επίτευξης σκοπών και ως μοχλός κοινωνικής αλλαγής αποτελεί κρίσιμο αντικείμενο πάλης για τα κοινωνικά κινήματα στο δρόμο προς την κοινωνική απελευθέρωση.

Η Τεχνολογία ως Μέσο για την Κοινωνική Απελευθέρωση.

Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών δημιουργούν τις προϋποθέσεις τόσο για νέες μεθόδους και τακτικές κυριαρχίας και ανταγωνισμού πάνω στις κοινωνίες όσο και, την ίδια ώρα, για νέες δυνατότητες και προοπτικές για τη συνεργασία και την αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων, την πολιτική συμμετοχή και την κοινωνική απελευθέρωση. Οι προοπτικές αυτές θέτουν υπό αμφισβήτηση τις υπάρχουσες σχέσεις κυριαρχίας και δημιουργούν ελπίδα για ένα μέλλον πέρα από τον καπιταλισμό. Σε συνάρτηση με αυτές τις δυνατότητες και προοπτικές οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών βρίσκονται στην καρδιά εκρηκτικών κοινωνικών αλλαγών, που συντελούνται σήμερα τόσο σε τοπικό όσο και παγκόσμιο επίπεδο.

Η Διαμόρφωση και Εφαρμογή των Σύγχρονων Τεχνολογιών ως Κρίσιμο Πεδίο Πάλης.

Η πραγμάτωση των απελευθερωτικών προοπτικών των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών δεν εναπόκειται σε μία αναπόδραστη αλληλουχία ιστορικών γεγονότων αλλά στην ανθρώπινη συλλογική δράση. Τα κινήματα, που αγωνίζονται για την κοινωνική απελευθέρωση, οφείλουν να αναγνωρίσουν τη διαμόρφωση και εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών ως ένα κρίσιμο πεδίο πάλης. Ο στόχος της συλλογικής μας δράσης θα πρέπει να είναι διττός, δηλαδή να κατευθύνεται τόσο προς την πραγμάτωση τέτοιων απελευθερωτικών προοπτικών όσο και προς την καταπολέμηση τεχνολογικών επιλογών, που ενισχύουν την κυριαρχία μέσα στις κοινωνίες.

Οι Θέσεις/Αρχές Μας

Στο δρόμο προς την κοινωνική απελευθέρωση θέτουμε προς συλλογική διεκδίκηση τις ακόλουθες θέσεις/αρχές για την κοινωνία της πληροφορίας :

1. Δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας των υλικών και τεχνικών υποδομών της κοινωνίας της πληροφορίας.

[Οι υλικοτεχνικές υποδομές, που καθιστούν δυνατή την ύπαρξη της κοινωνίας της πληροφορίας, είναι κυρίως τα δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το απαραίτητο υλισμικό/λογισμικό και τα σχετικά τεχνικά πρότυπα. Η ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή στην κοινωνία της πληροφορίας προϋποθέτει την απερίσπαστη και χωρίς τεχνητούς περιορισμούς χρήση τους από το κοινωνικό σύνολο. Μία τέτοια λοιπόν χρήση μπορεί μόνο να εξασφαλιστεί μέσα από τη θεμελίωση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα των υλικοτεχνικών αυτών υποδομών και την διαχείρισή τους από την ίδια την κοινωνία.]

2. Ελεύθερη ροή και πρόσβαση στην πληροφορία, τη γνώση και τον πολιτισμό.

[Στη σημερινή εποχή ο,τιδήποτε μπορεί να μετατραπεί σε ψηφιοποιημένη πληροφορία. Το σύνολο σχεδόν της ανθρώπινης μνήμης και γνώσης ρέει στα σύγχρονα δίκτυα επικοινωνιών. Η ελεύθερη ροή και η πρόσβαση σε αυτή αποτελεί προαπαιτούμενο και εγγύηση για την ανάπτυξη της ανθρώπινης δημιουργικότητας, την παραγωγή ουσιώδους και αδέσμευτης γνώσης και πολιτισμού, την κοινωνική απελευθέρωση και τη γενικότερη ανθρώπινη πρόοδο.]

3. Η Ελευθερία Έκφρασης ως Διευρυμένο Δικαίωμα στην Ψηφιακή Εποχή

[Η κοινωνία της πληροφορίας αποτελεί έναν καινοφανή “χώρο” δημόσιας επικοινωνίας. Η ανάδειξη των προοπτικών της προϋποθέτει τη θεμελίωση ενός διευρυμένου δικαιώματος των ανθρώπων στην ελευθερία της έκφρασης. Η υπάρχουσα κοινωνική κουλτούρα και πρακτική αλλά και το θεσμισμένο πλαίσιο κανόνων σε σχέση με τα όρια της ελευθερίας έκφρασης κρίνονται μη κατάλληλα να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες και η διεύρυνσή τους πρέπει να θεωρείται αναγκαία.]

4. Καμία επιτήρηση στη ζωή μας.

[Σε κοινωνίες, όπου η επιστήμη και η τεχνολογία θα υποτάσσονταν στις ανάγκες και στις επιθυμίες των ανθρώπων και των κοινωνιών, οι τεχνολογίες επιτήρησης θα ήταν ένα παράλογο, αντικοινωνικό φαινόμενο. Σήμερα όμως που η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας υπηρετεί σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες και τους σκοπούς του κυρίαρχου οικονομικού – πολιτικού συστήματος εξουσίας και όχι τις δικές μας, οι τεχνολογίες επιτήρησης βρίσκονται σε εκρηκτική άνθηση. Απορρίπτουμε κάθε χρήση της τεχνολογίας για την επιτήρηση των ανθρώπων, θεωρώντας πως υποβαθμίζει τους ανθρώπους σε αντικείμενα και τους μεταχειρίζεται ως μέσα και όχι ως αυτοσκοπό. Εκλαμβάνουμε δε ως επιτήρηση την οποιαδήποτε καταγραφή δεδομένων με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι δυνατή η αντιστοίχισή τους σε κάποιο φυσικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων.]

Η Μορφή της Οργάνωσής Μας

Θεωρούμε ως πολύ σπουδαία τη μορφή, με την οποία οργανώνουμε την συλλογική μας έκφραση και δράση, με τρόπο ώστε να συνδυάζεται η ισοτιμία, η αυτονομία και η δημιουργικότητα κάθε συμμετέχοντος με την αποτελεσματικότητα, τη συνέπεια και τη διάρκεια στη δράση της συλλογικότητας. Γι’ αυτό επιλέγουμε τις αντιιεραρχικές και οριζόντιες δομές οργάνωσης και την άμεση δημοκρατία με αποφασιστικό όργανο της ομάδας τη Γενική Συνέλευση και με ευέλικτες ομάδες εργασίας, όταν και όπου προκύπτει ανάγκη.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s


Αρέσει σε %d bloggers: